Druhá třída – děti s poruchou komunikace

Třída Zížalky - děti s poruchou komunikace

Sovičky

Max. počet dětí: 14

Charakteristika zařazených dětí:

 • Ve třídě jsou zařazeny děti ve věkovém rozmezí 3 – 7 let s  poruchou komunikace (základní či symptomatickou) v kombinaci s dalším postižením: autismus, poruchy chování, ADHD, psychomotorická retardace, somatické postižení aj.). Intelektová úroveň dětí se pohybuje v rozmezí od nadprůměru až po pásmo hraniční, popř. i LMR.

Třída Žížalky - děti s poruchou komunikace

Personální obsazení třídy:

ve třídě pracují souběžně 3 pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací.

 • třídní učitelka:           Bc. Ludmila Stodůlková
 • asistent pedagoga:    Mgr. Kateřina Sovadinová
 • asistent pedagoga:    Mgr. Jitka Gulánová

Organizace vzdělávání:

Třídní vzdělávací program (TPV) 2. třídy, Sovičky se podílí na životě kolem nás, je nastaven s ohledem na možnosti a potřeby dětí, vždy s vazbou k aktuálním ročním obdobím. TVP je rozpracován do 4 tematických celků.

Nabídka vzdělávacích aktivit:

Dětem jsou denně připravovány vzdělávací činnosti, při kterých upřednostňujeme učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. Práce probíhá dělením dětí na 3 skupiny. V rámci celého týdne jsou realizovány tyto vzdělávací aktivity:
děti s poruchou komunikace

 • Komunitní kruh,
 • Logopedická chvilka (artikulační a dechové cvičení),
 • Hudební výchova,
 • Výtvarná výchova,
 • Rozvoj zrakového vnímání a paměti,
 • Grafomotorika,
 • Manipulační dovednosti 1 (navlékání, vkládání, puzzle, mozaiky),
 • Manipulační dovednosti 2 (práce s papírem, plastelína, přírodniny),
 • Pohybové aktivity,
 • Námětové a společenské hry,
 • Rozvoj matematických představ.

Zaměření:

Naším cílem je intenzivně podporovat a rozvíjet schopnost komunikace (slovem, gestem i prostřednictvím moderních technologií – tablety, vzdělávací PC programy), posilovat přirozené sebevědomí dítěte, zdravý přístup k životu a životnímu prostředí, směřovat k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti.Třída Žížalky - děti s poruchou komunikace

Využívané metody práce:

 • strukturované učení,
 • prožitkové učení,
 • kooperativní učení hrou,
 • učení prostřednictvím řízených činností,
 • situační učení,
 • učení k prosociálnímu chování,
 • aktivní účast dítěte na činnosti,
 • bazální stimulace,
 • expresivní terapie (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie).