První třída – děti s kombinovaným postižením

Třída Motýlci - děti s kombinovaným postižením

Včeličky

Max. počet dětí: 8

Charakteristika zařazených dětí:

 • Věk: 3 – 7 let
 • Ve třídě jsou zařazeny děti s autismem a s kombinovaným postižením. Při kombinaci postižení se jedná především o těžší formy mentálního postižení ve spojení se somatickým (tělesným) či senzorickým postižením (zrakovým, sluchovým) anebo s ADHD.

  Třída Motýlek - děti s kombinovaným postižením

Personální obsazení třídy:

ve třídě pracují souběžně 3 pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací.

 • třídní učitelka:        Bc. Petra Migdalová
 • asistent pedagoga: Martina Kučerová, DiS.

Organizace vzdělávání:

Třídní vzdělávací program 1. třídy Včeličky pilně pracují, všem kolem radost dělají, zahrnuje celistvý systém poznatků uzpůsobený dětem dle jejich možností a potřeb. V tématech se odráží přirozený cyklus roku s vazbou k jednotlivým ročním obdobím. Je rozpracován do 4 tematických celků.

Nabídka vzdělávacích aktivit:

Dětem denně připravujeme vzdělávací činnosti, upřednostňujeme učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. Při vzdělávací práci jsou děti děleny na skupiny. Během týdne jsou realizovány tyto vzdělávací aktivity:

 • Komunitní kruh (vítání, logopedická chvilka, hudební výchova)
 • Manipulační dovednosti
 • Rozvoj smyslového vnímání, paměti, pozornosti, porozumění
 • Grafomotorika
 • Výtvarná výchova
 • Námětové a společenské hry
 • Pohybové aktivity

Zaměření:

Komplexní péče zahrnuje rozvoj rozumových schopností, komunikace, sebeobslužných dovedností, motoriky, příprava dětí k nástupu školní docházky.

Využívané metody práce:

 • strukturované učení
 • prožitkové učení
 • pedagogika Montessori
 • prvky orofaciální stimulace
 • pedagogické terapie (arteterapie, muzikoterapie, bazální stimulace aj.)