Třetí třída – pro děti s kombinovanými přístupy péče

Třída Zabky - pro děti s kombinovanými přístupy péče

Veverky

Max. počet dětí: 8

Charakteristika zařazených dětí:

 • Věk: 3 – 7 let
 • Do třídy s kombinovanými přístupy péče jsou zařazeny děti s intelektem hraničního pásma až středně těžké mentální retardace v kombinaci s dalším postižením: těžké vady řeči, somatické postižení, smyslové postižení, PAS, autismus, ADHD

Třída Žížalky - děti s poruchou komunikace

Personální obsazení třídy:

ve třídě pracují souběžně 3 pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací.

 • třídní učitelka:        Bc. Jana Hrubá
 • asistent pedagoga: Martina Slavíková, DiS.
 • asistent pedagoga: Bc. Petra Migdalová

Organizace vzdělávání:

Třídní vzdělávací program 3. třídy Veverky zkoumají, jak se co dělá, je nastaven s ohledem na možnosti a potřeby dětí, vždy s vazbou k aktuálním ročním obdobím. Cílem je podporovat a rozvíjet komunikační schopnosti u dětí, respektovat určitá specifika řečového projevu, překonávat komunikační obtíže prostřednictvím obrázků, předmětů, symbolů, PC programů, komunikátorů aj. Dále u dětí usilovat o dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti  a rozvíjení prosociálních vztahů.

Každý tematický celek je realizován formou 3týdenních integrovaných bloků s trvalým důrazem na komunikační a výchovnou stránku, tj. vedení dětí ke spolupráci, utváření vztahů k vrstevníkům a dospělým, vedení k empatii, k sebepoznávání a poznávání ostatních.

Nabídka vzdělávacích aktivit:

Dětem denně připravujeme vzdělávací činnosti, upřednostňujeme učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. Při vzdělávací práci jsou děti děleny na 2 skupiny. Během týdne jsou realizovány tyto vzdělávací aktivity:
děti s poruchou komunikace

 • Komunitní kruh (vítání, logopedická chvilka)
 • Manipulační dovednosti
 • Rozvoj smyslového vnímání, paměti, pozornosti, porozumění
 • Grafomotorika
 • Výtvarná a hudební výchova
 • Námětové a společenské hry
 • Pohybové aktivity

Zaměření:

Komplexní péče klade důraz na komunikaci, sociální kontakt a samostatnost dětí, schopnost orientace, sebeobslužných dovedností, přípravu dětí k nástupu školní docházky.

Využívané metody práce:

 • strukturované učení,
 • prosociální výchova,
 • situační a prožitkové učení,
 • kooperativní učení,
 • pedagogika Montessori,
 • pedagogické terapie (arteterapie, muzikoterapie, bazální stimulace aj.).